вівторок, 22 грудня 2015 р.

Українська мова 4 клас ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ

ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ 
Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками; використовувати займенники для зв’язку речень у тексті з метою уникнення лексичних повторів; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання 
Вправа 255 
— Прочитайте займенники 3-ї особи однини і множини. Назвіть їхній відмінок. Поясніть правопис прийменників із займенниками. 
Один учень на дошці будує звукову модель слова Батьківщину. 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть займенники, які не повторюються. Розкривши дужки, вставте потрібну букву замість пропусків. Поясніть правопис займенників. 
1) (Про) мене, Семене, хай усі (коло) м..не, аби я зверху. 2) Курка сказала яйцю: «Я була такою, як ти, і я зроблю т..бе таким, як я». 3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 4) Ти м..ні дуже до душі, та я собі ще миліший. 5) Що йому не кажи, а він у свою дудку дме. 
3. Каліграфічна хвилинка 
На аз ад назад 
— Відтворіть фразеологізм: свої, назад, слова, брати. 
— Відтворіть прислів’я, вставивши дане слово. 
А, пройдеш, брехнею, світ, ..., не вернешся. 
(Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.) 
4. Словникова робота 
1. Яке із слів записано правильно? 
а) Восини; 
б) посередині; 
в) телифон. 
2. У якому слові замість пропуску необхідно вставити букву? 
а) Завдан..я; 
б) шіст..надцять; 
в) фут..бол. 
3. Які слова слід писати разом? 
а) (В) осени; 
б) (до) завтра; 
в) (будь) ласка. 
4. У якому слові є подвоєння приголосних? 
а) Щогодин..и; 
б) щоден..о; 
в) мільйон.. 
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 
— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про займенник. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 
1. Робота за підручником (с. 129–132) 
Вправи 256–259 
2. Фізкультхвилинка 
3. Тренувальні вправи 
1) Знайдіть особові займенники, визначте їх особу (усно). 
Я до тебе усміхнусь 
І з тобою подружусь. 
Посміхнися ти в одвід, 
Ми з тобою — цілий світ. 
Всі сміються навкруги — 
Він, вона, вони. 
Бо усмішка всіх єднає, 
Жити в дружбі помагає. 
2) Прочитайте. Що потрібно зробити зі словом вона, щоб прочитати вірш? Змініть слово. Визначте особу, відмінок. 
Моя країна — мати Україна, 
Про (вона) всюди слава лине, 
Хоч вона немолода і сива. 
Та доля (вона) судилася щаслива. 
3) Займенники, подані в дужках, поставте у потрібному відмінку та випишіть у дві колонки словосполучення: 
а) із займенниками, що не мають початкової н; 
б) із займенниками, що мають початкову н. 
Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), обрав (вони), напав на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він). 
У кожному першому слові колонки підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. («Любіть Україну») 
4. Робота в парах 
Гра «Відгадай займенник» 
— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить. 
3) Займенники, подані в дужках, поставте у потрібному відмінку та випишіть у дві колонки словосполучення: 
а) із займенниками, що не мають початкової н; 
б) із займенниками, що мають початкову н. 
Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), обрав (вони), напав на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він). 
У кожному першому слові колонки підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. («Любіть Україну») 
4. Робота в парах 
Гра «Відгадай займенник» 
— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить. 
— Займенник 3-ї особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають. 
— Займенник 2-ї особи множини, який указує на осіб, до яких ми зверта- ємось. 
— Утворіть каруселі тільки з займенників: хто з ким дружить? (Я з вами, ви з нами) 
— Напишіть займенники з двома Е. 
— Напишіть займенники з ЬО, ЙО. 
Перевірка. Самоперевірка — за зразком на дошці. Самооцінювання. 
5. Самостійна робота 
— Запишіть речення. 
Мова йшла про... (я, ти, він). 
Ми потоваришували з... (ти, він). 
На уроці вчителька спитала... (я, ти, вона). 
— Поставте питання до займенників. Визначте їх особу. 
— Визначте відмінок займенників. 
6. Гра «Редактор» 
— Прослухайте текст. Зверніть увагу на надмірне невмотивоване вживання особового займенника він. Вставте замість нього іменники Шевченко, Тарас, хлопець. 
У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мріючи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і перечитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у слова було неабиякою втіхою для нього. (З підручника) 
Нишком — 1) Тихо, причаївшись, мовчки. 2) Крадькома, потай, щоб інші не бачили, не знали. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 
— Які частини мови може замінювати займенник у тексті? 
— Поясніть, чому особові займенники мають таку назву. 
— Назвіть особові займенники, які належать: 
а) до 1-ї особи множини; 
б) до 2-ї особи однини; 
в) до 3-ї особи множини. 
— Розподіліть займенники на три групи за особами та запишіть їх. 
Вони, я, ти, він, ми, воно, ви, вона. 
— З’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників. 
а) Їй, тобі, тобою, на тобі; 
б) мене, мені, мною, на мені; 
в) ми, нас, нам, нами. 
— Знайдіть у реченнях помилки та виправте їх. 
1) Ми прийшли до його. 2) Подруги прийшли до її. 3) Я зустрівся з їм нещодавно. 4) Ми відпочивали з їми в Криму. 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Вправа 260 (с. 132); відповідати на запитання та виконати завдання для повторення (с. 132). 

Немає коментарів:

Дописати коментар