вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Закріплення вивченого про твердіта м’які приголосні звуки

Українська мова 2 клас

Тема: Закріплення вивченого про твердіта м’які приголосні звуки

Мета: узагальнити вивчений матеріал про тверді та м’які приголосні звуки; збагачувати словниковий запас учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 55, вправа 151)
— У другому реченні назвіть слова з м’якими приголосними звуками.
— Поясніть способи позначення м’якості приголосних звуків у цих словах.
— Розкажіть легенду про Афіну Палладу.
2. Г ра «Визнач м’який»
— Назвіть склади з м’якими приголосними у словах: тюлень, лисиця, ялина, тополя.
3. Звуко-буквений аналіз слів
— Запишіть слова і позначте в дужках кількість звуків і букв у них (побудуйте звукові моделі).
Сіль, дзьоб, маяк, бджола, щука, Юрась, льон.
4. Г ра «Допоможи Незнайкові»
— Підкресліть слова, які правильно поділені на склади для переносу.
Льо-ня, треть-оклас-ник, ко-заць-кий, прос-ьба, бать-ко, ки-ївсь-кий, ну-льо-вий, сьо-год-ні, буль-йон, рай-он, ґу-дзик.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 56)
Вправа 152
Учні читають діалог в особах. Пояснюють, як вони розуміють слова дідуся.
— Вимовте приголосні звуки у виділеному слові.
— Які з них тверді, а які — м’які?
— Якими буквами позначено м’якість приголосних звуків?
Вправа 153
Учні відгадують загадку-акровірш.
— Вимовте протяжно кінцевий голосний звук у виділених словах.
— Ч ому звук [а] в словах поля і масна позначений різними буквами а і я?
Учитель звертає увагу учнів на те, що слова нива, лан, поле близькі за значенням.
Слово про слово
Леміш — частина плуга, що підрізує шар землі знизу.
Рілля — виоране поле.
Вправа 154
Учні дописують прислів’я, знайшовши його кінцівку в правому стовпчику.
— Складіть звукову модель слова рясно.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Т ворче списування
— Спишіть слова, поділяючи їх для переносу.
Донька, опеньки, синька, пальма, пісенька, гайка, чайник, впіймав.
2. С кладання речень
— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.
- опеньки, коло, ростуть, пеньків, восени;
- співала, пісеньку, доньці, мама.
3. Г ра «Віконечка»
— Прочитайте текст. Впишіть у слова буквосполучення йо чи ьо.
С годні в Л ні особливий день. Він одержав листа від зна мого Йосипа
Солов ва. Прочитав і пригадав, як вони позна милися одного літн го дня
біля син го моря.
4. Г ра «Назви ласкаво»
— Змініть слова так, щоб вони мали пестливе значення.
Зима — зимонька нічка — ...
трава — ... яблуня — ...
пісня — ... година — ...
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть пари приголосних звуків за твердістю — м’якістю.
— Який приголосний звук завжди м’який? Якою літерою він позначається?
— Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі? Наведіть приклади слів.
— Як треба переносити слова зі знаком м’якшення? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар