середа, 4 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас МАТЕМАТИКА

Календарне планування 2 клас

МАТЕМАТИКА
136 годин
(4 години на тиждень)
(за підручником: Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика.  Підруч. для 2 кл. – К.: Генеза, 2012)


Дата за планом
Скориг. дата
Тема уроку
№№ завдань
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітки
Повторення матеріалу
1.       


Нумерація чисел першої сотні. Утворення чисел в межах 100. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків
1-11
Числа. Дії з числами:
розуміє, що числа в межах 100 можна утворити різними способами;
розуміє позиційний принцип запису чисел;
визначає розрядний склад двоцифрових
чисел;
порівнює числа в межах 100;
подає число у вигляді суми розрядних доданків;
виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації;
знає назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;
розуміє зміст арифметичних дій додавання
і віднімання;
виконує арифметичні дії на основі власти-
востей додавання і віднімання числа нуль;
застосовує в обчисленнях правила знахо-дження невідомих компонентів дій дода-
вання і віднімання;
застосовує в обчисленнях переставний за-
кон додавання та взаємозв’язок між діями
додавання і віднімання в обчисленнях;
розуміє сутність сполучного закону дода-
вання, застосовує його в обчисленнях;
володіє обчислювальними навичками до-
давання і віднімання чисел без переходу
через десяток у межах 100;

2.       


Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел.
12-21

3.       


Одиниці вимірювання довжини. Назви чисел при додаванні та відніманні.
22-31

4.       


Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.
32-41

5.       


Зв'язок додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язання задач.
42-52

6.       


Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.
53-62

7.       


Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд різними способами. Порівняння виразу і числа.
63-71

8.       


Одиниці вимірювання часу: рік, місяць. Розв’язування задач.
72-80

9.       


Контрольна робота №1.


Таблиці додавання і віднімання чисел
10.   


Аналіз  контрольної роботи. Таблиця додавання і віднімання числа 2.
81-89
розуміє сутність властивостей додавання
суми до числа, віднімання суми від числа
та числа від суми;розуміє сутність прийомів додавання і віднімання одно-цифрових чисел частинами; застосовує в обчисленнях взаємозв’язок  між діями додавання і віднімання при відніманні з переходом через десяток;
застосовує переставний і сполучний зако-ни додавання, правила віднімання суми від
числа, віднімання числа від суми;
добирає доцільний спосіб обчислення для
конкретного випадку; розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів;
прогнозує результат додавання та відніма-ння; перевіряє додавання відніманням, а віднімання — додаванням; володіє навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20;
обирає доцільний спосіб обчислення для
конкретного випадку; розуміє сутність прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного, способом округлення; застосовує правила додавання числа до суми, віднімання числа відсуми в обчисленнях у межах 100 з переходом через десяток; застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа; володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100;
обирає доцільний спосіб обчислення для
конкретного випадку;перевіряє правильність виконання додавання й віднімання відомими способами;
знає назви компонентів та результатів дій
множення і ділення;знає властивості дій множення і ділення на 1, 10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел; розуміє, що ділення на 0 неможливе; розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів;  розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням; розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються; розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;
застосовує взаємозв’язок між діями мно-
ження і ділення в обчисленнях;
застосовує в обчисленнях переставний за-
кон множення;знає таблиці множення чисел 2–9; знає таблиці ділення на числа 2–9; розуміє способи складання таблиць множення і ділення; розуміє залежність значення добутку від зміни одного із множників; розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

11.   


Таблиця додавання і віднімання числа 3. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Відрізок і ламана.
90-98

12.   


Таблиця числа 4. Творча робота над задачею. Довжина ламаної. Задачі, які розв’язуються дією віднімання.
99-108

13.   


Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач.
109-118

14.   


Таблиця додавання і віднімання числа 5. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач з двома запитаннями.
119-128

15.   


Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування прикладів за лінійкою. Многокутники.
129-137

16.   


Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Вирази з буквеними даними.
138-146

17.   


Таблиця додавання і віднімання числа 7. Складання і розв’язування задач за схемами.
147-154

18.   


Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць.
155-161

19.   


Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого зменшуваного.
162-168

20.   


Контрольна робота №2


21.   


Аналіз  контрольної роботи. Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної.
169-177

22.   


Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.
178-186

23.   


Таблиця додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника.
187-195

24.   


Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
196-202

25.   


Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
203-210

26.   


Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними способами.
211-217

27.   


Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.
218-226

28.   


Читання виразів використовуючи різні математичні терміни. Розв’язування прикладів і задач.
227-235

29.   


Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий).
236-242

30.   


Порівняння іменованих чисел. Прямокутник.
243-249

31.   


Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника.
250-258

32.   


Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника. Квадрат.
259-264

33.   


Контрольна робота №3.


Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд
34.   


Аналіз  контрольної роботи. Додавання виду 28+59. Розв’язування прикладів і задач.
265-276
перевіряє правильність виконання дії мно-
ження діленням, а ділення — множенням;
знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;
розуміє сутність відношення «більше в...»,
«менше в...»;
моделює відношення кратного порівняння
чисел;
застосовує в обчисленнях правила зна-
ходження невідомих множника, діленого,
дільника

Сюжетні задачі:
Учень/учениця:
аналізує текст задачі;упорядковує запис задачі: короткий запис і / або схема; розв’язання арифметичними діями з поясненням або виразом; повна відповідь;
розв’язує прості задачі вивчених видів;
складає і розв’язує обернені задачі до про-
стих; перевіряє різними способами пра-вильність розв’язання задачі; розуміє, що один і той самий вираз може бути математичною моделлю безлічі сюжетів задач; розв’язує задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших, на знаходження суми трьох доданків, на розкриття суті множення, ділення, на збільшення або зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння чисел;
розв’язує задачі на збільшення та зменше-ння числа на кілька одиниць,сформульова-
них у непрямій формі; обґрунтовує вибір арифметичної дії, якою розв’язується задача; розрізняє просту і складену задачу;
обирає числові дані, достатні для знахо-
дження відповіді на запитання задачі;
розуміє, що для відповіді на запитання за-
дачі може бракувати числових даних;
;

35.   


Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух.
277-284

 1.  


Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами.
285-294

 1.  


Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії.
295-302

 1.  


Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.
303-310

 1.  


Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі двома способами.
311-321

 1.  


Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі різними способами.
322-329

 1.  


Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання.
330-338

 1.  


Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом.
339-346

 1.  


Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею.
347-354

 1.  


Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач за числовими даними до малюнків.
355-363

 1.  


Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.
364-369

 1.  


Віднімання виду 50-34. Розв’язування прикладів і задач на закріплення прийому обчислення.
370-378

 1.  


Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за малюнком і коротким записом.
379-386

 1.  


Повторення додавання і віднімання  двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею.
387-394

 1.  


Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним способом.
395-403

 1.  


Контрольна робота №4.


Арифметичні дії множення і ділення
 1.  


Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання.
404-411
розуміє, що не на кожне запитання задачі
можна відповісти, виконавши одну ариф-метичну дію; аналізує текст складеної задачі; знає порядок роботи над складеною задачею; розв’язує складені задачі на 2–3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів; використовує різні способи розв’язування задачі;
розуміє інформацію з таблиць та лінійних
діаграм; виконує аналіз змісту задачі — виділяє умову й запитання, числові дані й шукане, об’єкти, описані в умові задачі, ситуацію, яка описується; визначає слова — ознаки окремих відношень;
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схематичних рисунків; обґрунтовує дію, за допомогою якої розв’язується проста задача; здійснює аналітичні міркування пошуку розв’язання складеної задачі, ілюструє їх схемою («деревом» міркувань); виділяє у складеній задачі прості, визначає порядок їх розв’язування;
складає усно план розв’язування задачі;
записує розв’язування задачі арифметич-
ними діями з поясненням, виразом;
записує повну відповідь на запитання за-
дачі; складає задачі за рисунком, схемою, виразом

 1.  


Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.
412-418

 1.  


Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.
419-427

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.
428-435

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дві дії різних ступенів.
436-444

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.
445-452

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня.
453-460

 1.  


Контрольна робота №5.


 1.  


Дія ділення. Задачі дії різного ступеня.
461-467

 1.  


Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на дії першого ступеня.
468-475

 1.  


Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.
476-482

 1.  


Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.
483-489

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел при діленні.
490-498

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.
499-508

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.
509-515

 1.  


Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного ступеня.
516-523

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташування множників в умові.
524-532

 1.  


Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.
533-540

 1.  


Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.
541-546

 1.  


Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.
547-555

 1.  


Повторення вивченого. Творча робота над задачею.
556-564

 1.  


Контрольна робота №6.


 1.  


Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.
565-571

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.
572-577

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.
578-584

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом.
585-592

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого ступеня.
593-600

 1.  


Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом.


 1.  


Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.
601-609

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.
610-615

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення).
616-621

 1.  


Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4.
622-628

 1.  


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.
629-636
                                          Календарно-тематичне планування

розроблено на основі Програми з математики для 2 класу

(Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.)

та підручника:

Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика. Підруч. для 2 кл. – К.: Генеза, 2012


Немає коментарів:

Дописати коментар