вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Українська мова 2 клас

Тема: Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); формувати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади; виховувати культуру мовлення.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 17, вправа 41)
— Назвіть імена, які не вдалося поділити для переносу. Поясніть свою думку.
— Наведіть власні приклади таких імен.
2. Г ра «Зачаровані слова»
Учитель показує «зачаровані» слова, в кожне з яких вставлений «зайвий» склад. Треба «звільнити» від чар слово, прочитавши його правильно, без зайвого складу.
ЦУПОКОР, ПЕРАЧИВО, ХАДУЛВА, ЦУСУКЕРКИ, ГРУКРИШІ,
КАБРИКАО, ПАТУСТИЛА, БУБГРОЛИКИ, ПИНОРІЖКИ, ГОРІБРИХИ.
— Усно поділіть утворені слова на склади для переносу.
— Які слова викликають у вас труднощі? (Халва, цукерки, пастила, бублики, пиріжки.)
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми вчитимемося ділити для переносу слова зі збігом приголосних, закріплюватимемо вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 17–18)
Вправа 42
Учні читають і пояснюють, як вони розуміють прочитане, чому осінь називають золотою.
Списують речення, поділяючи виділені слова (вересень, осені, красне) для переносу.
— Яке слово можна перенести різними способами?
Слово про слово
Красне — гарне, любе, прекрасне.
Візьміть до уваги!
Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:
ли-стки лис-тки лист-ки
си-ничка сини-чка синич-ка
го-стрий гос-трий гост-рий
Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літ-ечко. Тут розірвано злиття ни, те.
Вправа 43
Учні слухають загадку і відгадують її; запам’ятовують слова, які закінчуються на звуки [д], [д’]; тренуються у правильному вимовлянні слів зі звуками [д], [д’] в кінці.
— Які ще фрукти і ягоди достигають у вересні?
— Запишіть їх назви, одне слово поділіть для переносу.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Прочитайте слова. Як можна по-різному перенести ці слова? Запишіть.
Пастила, бублики, пиріжки.
— Запишіть слова в зошит, відновивши правильний порядок складів.
РО-СО-КА, БА-СО-КА, ШЕ-КО-НЯ, КО-ВА-РО, ЦЕ-ЦУ-НЯ, СЯ-РО-ПО,
ЧА-КУР, ЦЯ-ВІВ.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Що таке склад?
— Як дізнатися, скільки в слові складів? Наведіть приклади.
— Скільки складів може бути в слові? Наведіть приклади.
— У слові є приголосні та один голосний. Скільки в слові складів?
— У слові 3 приголосних і 3 голосних. На скільки складів можна розділити це слово?
— У слові кіт 3 звуки, і в слові няв 3 звуки. Чи однакова кількість складів у цих словах? Поясніть чому.
— Як треба ділити для переносу з рядка на рядок слова зі збігом приголосних? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання
С. 18, вправа 44.

Немає коментарів:

Дописати коментар