четвер, 5 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарне планування 2 клас


УКРАЇНСЬКА МОВА
119 годин
І семестр – 64 години (4 години на тиждень)
ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
(за підручником: Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова.  Підруч. для 2 кл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012)

№ уроку


Тема уроку
№№ завдань
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітка

Звуки і букви. Склад. Наголос – 37 год
1.       


Звуки мовлення, букви якими вони позначаються.
1-6
Учень/учениця:
виконує усно звуковий і звукобуквений аналіз слів із 4–5 звуків;
виконує під керівництвом учителя аналітико-синтетичні і конструктивні навчальні дії зі словами на звуковому (буквеному) рівні;
правильно читає (напам’ять або із запису) українську абетку;
розташовує 5–6 слів за абеткою з орієнтацією на першу букву;
ділить дво-, трискладові слова на склади;
не розриває злиття приголосного з голосним при перенесенні частини слова з рядка в рядок;
застосовує правило перенесення слів зі
збігом приголосних (шап-ка, ша-пка);
не відриває при переносі літер ь, й від попередньої літери;
перелічує голосні звуки (шість) і називає букви на їх позначення (десять);
впізнає голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря);
вимовляє слова так, щоб чітко було чути
наголошений звук (не розтягуючи слово по складах);
правильно наголошує слова,передбачені
програмою;
правильно вимовляє (самостійно або слідом за вчителем) слова з ненаголошеними голосними [е], [и]; впізнає і розрізнює на слух та за способом вимовляння приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху видихуваного повітря);
розрізнює на слух та за способом вимовляння тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні (самостійно або з допомогою вчителя);
правильно вимовляє слова із дзвінкими
приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим;
правильно вимовляє, читає і списує слова з апострофом у процесі виконання навчальних вправ під керівництвом учителя

2.       


Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.
7-11

3.       


Звуки і букви. Абетка.
12-15

4.       


Алфавітні назви літер. Вимова і написання слова вересень.
16-20

5.       


Великі літери української абетки.
21-25

6.       


Розташування слів за абеткою. Вимова і написання слова червоний.
26-31

7.       


Робота з алфавітом та орфографічним словником. Вимова і написання слова шофер.
32-36

8.       


Урок розвитку мовлення "У гостях у довідника — Орфографічного словника". Робота з орфографічним словником.
Зошит: с. 2-5, завдання 1—12, підручник: с. 14—15, вправи 32—36

9.       


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Звуки і букви. Абетка»


10.   


Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами.
37-41

11.   


Правило переносу слів зі збігом приголосних звуків.
42-44

12.   


Правило переносу слів з буквами й та ь. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок.
45-49

13.   


Голосні звуки і букви, що їх позначають.
50-54

14.   


Позначення буквами я, ю, є, ї  двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо]. Вимова і написання слова медаль.
55-57

15.   


Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.
58-61

16.   


Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Повний звуковий аналіз слів. Вимова і написання слів читання, завдання, дятел.
62-66

17.   


Урок розвитку мовлення "У гостях у Наголосу". Робота над словами, вимову і написання яких треба запам'ятати
Зошит: с. 5—10, завдання 1-13, підручник: с. 25-26, вправи 62-66

18.   


Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків.
67-72

19.   


Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.
73-78

20.   


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Склад. Перенос слів. Голосні звуки. Наголос»


21.   


Приголосні звуки, позначення їх буквами. Опис квітки за малюнком та запитаннями.
79-83

22.   


Звук [ф],буква Ф,ф. Звукосполучення [хв].
84-94

23.   


Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Перенос слів з цими буквосполученнями. Орфоепічні вправляння.
95-98

24.   


Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимовляння звуків[ґ] - [г]. Вимова і написання слова ґудзик.
100-104

25.   


Урок розвитку мовлення "У гостях у казки".
Складання розповіді за ілюстрацією до казки "Два цапки". Вправляння в літературній вимові дзвінких приголосних звуків
Зошит: с. 10—14, завдання 1-12, підручник: с. 42—43, вправи 115—117

26.   


Буква щ, її звукове значення.
105-110

27.   


Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки.
11-117

28.   


Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові.
118-126

29.   


Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).
127-131

30.   


Позначення м’якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м’якшення.
132-135

31.   


Диктант


32.   


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слова килим.
136-140

33.   


Урок розвитку зв’язного мовлення «У гостях у діалогу»
Зошит:с. 14-18, підручник: с. 150-151

34.   


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.
141-144

35.   


М’який приголосний звук [й]. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.
145-155

36.   


Подовженні м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі.
156-160

37.   


Перенос слів із м’якими подовженими звуками.
161-166

38.   


Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними.
167-170

39.   


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів. Вимова і написання слова ознака.
171-173

40.   


Урок розвитку зв’язного мовлення «У гостях у ввічливих слів»
Зошит: с. 18-23, підручник: с.

41.   


Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф.
174-178

42.   


Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом.
179-181

43.   


Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Правило переносу слів з апострофом. Вимова і написання слова комп’ютер.
182-186

44.   


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Приголосні звуки. Позначення їх буквами»


Мова і мовлення – 4 год
45.   


Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.
187-191
Учень/учениця:
пояснює, для чого людині потрібна мова;
розрізнює мовні і немовні знаки;
розрізнює на слух та під час читання ви-
словлювання українською мовою та ви-
словлювання іншими, у т. ч. спорідненими, мовами;
пояснює, коли використовується усне та
писемне мовлення;
вживає у своєму мовленні і спілкуванні слова ввічливості, слова-звертання;
володіє у процесі читання монологічних і діалогічних текстів силою голосу і темпом мовлення, наближеними до природного говоріння і спілкування

46.   


Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення.
192-196

47.   


Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями.
197-201

48.   


Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірка вмінь будувати діалог.


49.   


Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування. Перевірка вмінь будувати діалог.
202-204

Текст – 5 год
50.   


Що таке текст.
205-208
Учень/учениця:
добирає або вибирає з-поміж запропонова-них учителем заголовок до навчального тексту, відповідний його темі або меті;
визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку;
пояснює самостійно та за допомогою вчителя наявність абзаців у навчальних текстах;
дотримується абзаців у процесі списування текстів;
використовує займенники, прислівники,
контекстні синоніми (без уживання тер-мінів) для зв’язку речень у тексті;
удосконалює навчальні і власні тексти, усуваючи лексичні повтори

51.   


Добір до тексту заголовка.
209-212

 1.  


Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка.
213-215

 1.  


Усний переказ тексту за запитаннями. Складання тексту на основі початку тексту і ілюстрації.
216-219

 1.  


Уявлення про типи текстів – розповідь, опис, міркування. Вимова і написання слова заєць.
220-221

 1.  


Диктант.


 1.  


Урок розвитку зв’язного мовлення «У гостях у тексту»
Зошит: с.23-25

 1.  


Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Мова і мовлення. Текст»


Речення – 12 год
 1.  


Речення як група зв’язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Вимова і написання слів учитель, учителька.
222-226
Учень/учениця:
характеризує речення за його основними
ознаками; розрізнює на слух завершене і незавершене речення; виділяє на слух окремі речення у висловлюванні; визначає кількість речень у тексті з  4–5 речень;дотримується розстановки розділових знаків у кінці речень під час списування, самостійного складання тексту, у диктанті;правильно відтворює інтонацію розповідних,  питальних і спонукальних речень; речень, у яких виражено сильні почуття (з додатковою окличною інтонацією);поширює речення словами за поданими питаннями;
об’єднує з допомогою вчителя або в колективній роботі два прості речення в одне
складне;розрізнює зміст двох подібних, але не то-тожних між собою речень

 1.  


Спостереження за основними ознаками речення.
227-230

 1.  


Аудіювання. Списування.


 1.  


Розповідні речення. Вимова і написання слова іній.
231-234

 1.  


Питальні речення. Засвоєння питальних слів.
235-238

 1.  


Вправи на інтонаційне виділення слів, важливих для вираження думки.
239-242

 1.  


Урок розвитку зв’язного мовлення «У гостях у однокласників»  
Зошит: с.25-27. Підр. с.243-246                                           Календарно-тематичне планування

розроблено на основі Програми з української мови для 2 класу

(Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.)

та підручника:

Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. Українська мова.  Підруч. для 2 кл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012
Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться в 1 - 4 класах
Вид перевірки
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
I сем.
II сем.
I сем.
II сем.
I сем.
II сем.
I сем.
II сем.
Аудіювання
-
-
1
1
1
1
1
1
Діалог
-
-
1
-
1
-
1
-
Усний переказ
-
-
-
1
-
-
-
-
Усний твір
-
-
-
-
-
1
-
1
Читання
-
1
-
-
-
-
-
-
Письмовий переказ
-
-
-
-
-
1
1
1
Перевірка мовних знань і вмінь
-
-
2
2
2
2
2
2
Диктант
-
-
1
2
2
2
2
2
Списування
-
1
1
1
1
1
1
1
Загальна кількість перевірок за семестр
-
2
6
7
7
8
8
8


Немає коментарів:

Дописати коментар