четвер, 4 липня 2013 р.

Проблема тютюнопаління та способи її вирішення

Проблема тютюнопаління та способи її вирішення

Завдання:
  розвивати в учнів навички свідомо керу­вати власною поведінкою, робити правильний вибір у житті на користь здоров’ю; приймати відповідальні рішення;
орієнтувати учнів на пріоритети вічних за­гальнолюдських цінностей життя і здоров’я;
поінформувати школярів про негативні на­слідки дії тютюну на організм людини;
   розвивати вміння та навички свідомого вибору здорового способу життя, вміння само­стійно працювати з науково-популярною літе­ратурою, здійснювати підбір відповідного мате­ріалу, опрацьовувати й узагальнювати його;
навчати підлітків різних форм просвітниць­кої роботи; допомогти отримати досвід успішної самореалізації;
  виховувати психологічну протидію тютю- нопалінню.
Очікувані результати: після проведеної дис­кусії з елементами психотренінгу учасники зможуть:
окреслити напрями вироблення психологіч­ної протидії тютюнопалінню, впевненості у собі й своїх діях;
  формувати вміння учнів свідомо керувати власною поведінкою та робити правильний ви­бір у житті на користь здоров’ю.
Обладнання: папір, маркери, дошка, підго­товчі записи до вправ, ситуації до рольової гри; комп’ютери (використання програми Microsoft Office Publisher); підборка науково-популярної
літератури з проблем тютюнопаління та пропа­ганди здорового способу життя.
Присутні: учасники — учні 9—11 класів, шкільні психолог та фельдшер.
План і методи проведення
1.    Інформаційне повідомлення.
2.    Очікуванні результати.
3.            «Мозковий штурм «. Активізація діяльнос­ті учасників.
4.    Тест «Що заважає вам кинути палити? «.
5.             «Акваріум «. Обговорення міфів запеклих курців про паління.
6.     «Коло ідей «.
7.    Робота в малих групах.
8.    Сюжетно-рольова гра «Курінню — НІ!».
9.            Проект. Робота в групах. Створення учнів­ських публікацій (презентації, бюлетеня, бу­клету) із проблеми «Твоє життя — твій вибір «на основі використання можливостей програ­ми Microsoft Office Publisher.
10.              «Відкритий мікрофон» — «Роль учасни­ків семінару у вирішенні проблеми тютюно­паління».
Хід проведення
1.    Інформаційне повідомлення
Учитель. «Здоров’я — це ще не все, але все інше без нього ніщо», — говорили античні філософи.
Здорова людина — це така людина, яка жит­тєрадісно й охоче виконує обов’язки, які по­кладає на неї життя, та повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності.
Микола Амосов, видатний український лі­кар, говорив: «Людина сама відповідає за своє здоров’я і тільки сама може його зберегти».
Закріплені в особистості способи поведінки, агресивні по відношенню до самої особистості або до суспільства, являються шкідливі звич­ки. До них належать паління, пияцтво, вжи­вання наркотиків.
Для того, щоб зберегти здоров’я, бути успіш­ним у житті, створити гарну сім’ю, потрібно не піддаватися впливу шкідливих звичок.
Шкільний фельдшер.
Одною з найпоширеніших із них є палін­ня тютюну.
Паління — вдихання різних тліючих рослин­них продуктів (тютюн, опіум).
Паління тютюну негативно впливає на здоров’я того, хто палить, і оточуючих людей, спричиняє розвиток хвороб серця, судин, ле­гень, шлунка.
Відомо більше 60 різновидів тютюну. Його листя містить значну кількість різноманітних хімічних сполук: білки, вуглеводи, аміак, азот, нікотин, смоли, ефірні олії, миш’як, нікель, свинець, кадмій, хром і т.д.
У XVI ст. іспанці завезли тютюн із Південної Америки в Європу, де він набув широкого роз­повсюдження. Спочатку тютюн жували й нюха­ли, потім почали використовувати для паління.
Тютюновий дим являє собою аерозолі, які складаються із рідких і твердих часточок, які перебувають у завислому стані. Він містить ні­котин, чадний газ, аміак, синильну кислоту, ціанистий водень, ацетон і значну кількість речовин, які спричиняють утворення злоякіс­них пухлин.
Палаюча сигарета — своєрідна фабрика з ви­робництва більше 4 тис. різних хімічних спо­лук, і жодне з них не дає користі організ­му людини.
Найбільш небезпечний нікотин. Його вміст у тютюновому димові 1 сигарети — 1800 мкг. Для порівняння: фенолу — 86 мкг, нафтил-амі- аку — 0,023 мкг, ДДТ — 0,77 мкг. До нікотину організм звикає швидко, тому гостре отруєння має дуже коротку фазу. Його ознаками є за­паморочення, кашель, нудота, гіркота у роті. Іноді долучаються слабкість, нездужання, блі­дість обличчя. Останні дослідження вчених свідчать, що максимальної шкоди завдає не нікотин, а смоли, що залишаються в легенях паління.
Чадний газ (окис вуглецю), що утворюється під час горіння табаку, у 300 разів швидше роз­чиняється у крові палія, ніж кисень. Це призво­дить до кисневого голодування організму, від чого страждає, перш за все, серце. У тютюново­му диму міститься порівняно велика кількість радіоактивних речовин, які можуть спричиня­ти утворення ракових пухлин.
Розрізнюють три стадії нікотинової за­лежності:
I              стадія — епізодичне паління не більше
5     сигарет на день, нікотинова абстиненція не спостерігається (тобто припинення паління не викликає ніяких розладів); незначні змі­ни у діяльності нервової системи повністю оборотні.
II    стадія — постійне паління від 5 до 15 сига­рет на день; виникає незначна фізична залеж­ність; при припиненні паління розвивається стан, важкий як фізично, так і психічно, його знімає паління чергової сигарети.
III     стадія — постійне викурювання від однієї до півтори пачки на день; виробляється звичка палити натщесерце, відразу після їжі або серед ночі; звикання до тютюну дуже сильне; при­пинення паління викликає тяжкий стан того, хто палить; виражені зміни у нервовій системі і внутрішніх органах. Загальна картина ток­сичного руйнування організму характеризуєть­ся як захворювання.
Від шкідливих звичок страждає в першу чер­гу репродуктивна функція людини. Природжені каліцтва у дітей трапляються вдвічі частіше, коли їх матері палять.
1.       Від впливу тютюнового диму страждає, перш за все, легенева система: повітряно-ди­хальні шляхи і легенева тканина. Отруйні речо­вини тютюнового диму поступово руйнують усі відомі механізми захисту легень, спричиняючи легеневі захворювання. Крім подразнення сли­зової оболонки гортані, трахеї, бронхів і альве­ол (легеневих пухирців), розвивається хронічне захворювання дихальних шляхів — бронхіт па­лія. На нього страждають 80 % паліїв.
Одночасно із погіршенням стану легеневої тканини страждає і клітинний захист легеневої системи.
2.    Деякі інгредієнти тютюнового диму розчи­няються в слині і з нею потрапляють у шлу­нок. їх кількості достатньо, щоб спричини­ти запалення слизової шлунка. Тому у курців виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки спостерігається у 10 разів частіше, ніж у тих, хто не палить.
3.       Особливо негативно систематичне отру­єння тютюновим димом впливає на діяльність серцево-судинної системи. У всіх, хто палить, частота серцевих скорочень вище, ніж у тих, хто не палить. Отже, час відпочинку серця ско­рочується у 2—2,5 рази. Таким чином, серце курців працює понад міру. У них у 12—13 ра­зів частіше трапляються захворювання серця: серцева недостатність, стенокардія, інфаркт мі­окарду, звуження судин (внаслідок посиленого

відкладення у змінених стінках артерій серця холестерину ).
4.      Опис впливу тютюнового диму на орга­нізм людини буде неповним, якщо не сказати про дуже несприятливі наслідки паління для жіночого організму, У жінок, які палять, спо­стерігається значно раніше згасання організ­му ніж у тих, які не палять. Шкіра втрачає свою еластичність і свіжість, з’являються ран­ні зморшки на обличчі, від яких ніякий зво­ложувальний крем не врятує; голос стає низь­ким, хрипким; додайте до цього специфічний запах із рота. Назавжди зникають жіночість, свіжість, чистота. Особливо такого негативного впливу зазнає організм дівчини.
5.     Дитина жінки, яка палить, має вагу при народженні у середньому на 250 г менше, ніж у тієї, яка не палить; у жінок, які палять, у дві­чі частіше трапляються викидні, народжуються неповноцінні та мертвонароджені діти.
6.    Декілька слів необхідно сказати про пасив­не паління. Курці мають дивну особливість — неповагу до всіх, хто не палить. Адже лише цим можна пояснити той факт, що більшість із них, нехтуючи здоров’ям оточуючих, палять де завгодно. Звичайно, від цього страждають ті, хто не палить. Тютюновий дим спричиняє го­ловний біль, нездужання, зниження працездат­ності, швидку втому, загострення захворювань верхніх дихальних шляхів.
Людина, яка не палить, перебуваючи в при­міщенні із курцем протягом лише 1 години, по суті, кожного разу спалює по половині си­гарети. У неї спостерігаються негативні змі­ни у діяльності нервової системи, порушуєть­ся склад крові, сечі. Пасивні курці ризикують мати злоякісні новоутворення не лише в леге­нях, але й в інших органах. Особливо небезпеч­не пасивне паління для дітей.
Учитель. Ви не раз чули застереження: «Куріння шкідливе для здоров’я».
Проте найбільшої шкоди тютюн завдає під­літковому організму. Люди, що почали курити після 15-річного віку, помирають від раку ле­генів у 5 разів частіше, ніж ті, які закурили після 25. Учені дослідили, що в цигарках міс­титься близько 1200 отруйних сполук.
Протягом кількох років здійснювалися спо­стереження над 200 школярами, які долучили­ся до цієї поганої звички, і 200 учнями, які не курять. З’ясувалося, що серед перших було в 15—20 разів більше з поганою пам’яттю, слаб­ким фізичним станом та розумовим розвитком. Виявилося також, що на організм дівчаток ні­котин впливає значно згубніше. У них «в’яне шкіра», стає хриплим голос. У курців притупля­ється реакція, смакові відчуття. Людина втра­чає можливість сприймати аромат квітів, трав.
Медики довели, що значній частині таких лю­дей дуже важко курити. Тому ні за яких умов не беріть у руки цигарку. Пам’ятайте, що від цього залежить ваше життя та здоров’я, щастя рідних і близьких.
Сьогодні ми проведемо тренінг у формі круг­лого столу, оскільки це — форма публічного обговорення або висвітлення якихось питань, коли учасники висловлюються в певній по­слідовності, сидячи за столом круглої форми. Уявлення про «круглий стіл «як символ рівно­сті й шляхетності бере початок із легенд про короля Артура, за яким герої цих легенд зби­ралися як рівні й утілювали моральні ідеали лицарства.
Отже, я вас запрошую на рівних правах взя­ти участь у розмові, відверто висловлювати свої думки, відстоювати свої погляди.
Будь-який тренінг має правила. І ми з вами теж будемо дотримуватися певних стандарт­них правил.
(Зачитуються правила)
2.    Очікування результатів.
Знайомство учасників між собою.
Скажіть, будь-ласка, чого ви очікуєте від тренінгу?
Учасники на кольорових папірцях, вирізаних у формі корабликів, записують свої очікування від тренінгу. Потім, виголошуючи свої очіку­вання, приклеюють їх на плакаті «Береги», де з двох боків моря зображені береги — «Берег надій» і «Берег реалізованих сподівань». Учасники приклеюють свої стікери ближче до «Берега надій «, вирушаючи у подорож морем до «Берега реалізованих сподівань».
Ви знаходитесь у підлітковому віці й пережи­ваєте неповторну красу свого фізичного й мо­рального змужніння, пору активного пізнання життя. Сьогоднішнє буття часто здається вам нецікавим. «Швидше б вирости, тоді настане мій справжній час!» — так ви думаєте й праг­нете виглядати дорослішими, самостійнішими.
Старші за віком люди, особливо, якщо вони зовні привабливі, користуються успіхом (кіно- та шоузірки, спортсмени), видаються вам гідними наслідування в поведінці, в манерах, одязі, кар’єрі. Вам здається, що вони ефектно виглядають, особливо, коли граціозними ру­хами наближають сигарету до рота, віртуозно видихають спіральки диму! І уява малює ваш власний привабливий образ на місці цього ку­мира, а у свідомості вашій з’являється бажання закурити.
Але постривайте! Ви наважуєтеся на дуже відповідальний крок, а рішучі кроки необхідно робити усвідомлено. А чи усвідомлюєте ви, що сивий димок від сигарети — це підступна забава, яка значною мірою унеможливлює здійснення 
ваших життєвих планів, укорочує ваше жит­тя, призводить до безлічі фізичних і моральних страждань? Про це свідчить гіркий досвід міль­йонів людей, узагальнений лікарями, соціоло­гами, психологами.
3.     «Мозковий штурм». Активізація діяльнос­ті учасників.
Зараз ви візьмете участь в обговоренні шля­хом штурму питання: «Чому тютюнопаління так поширене у сучасному світі і навіщо люди палять? «
(Усі учасники «штурму «пропонують свої ідеї. Відповіді записуються у вигляді променів. Коли кількість поданий ідей буде достатньою, їх подання припиняється. Ідеї групуються, аналізуються. На основі записаного робиться висновок ).
Висновок (психолог).
Так, причини паління найрізноманітніші: ствердження свого «Я», вплив друзів, знайо­мих, рідних, реклами, прагнення здаватися до­рослим або сподобатися комусь.
Чому паління так поширене у сучасному світі і навіщо люди палять?
Ми живемо у складному світі, який постій­но випробовує нас на міцність. Здорова, сильна духом людина розуміє, що життя — це бороть­ба, і по-філософському ставиться до тимчасо­вих труднощів. Емоційно слаба і духовно незрі­ла людина панікує перед проблемами, відчуває тривогу, невпевненість, а тютюн, як і алкоголь, і наркотики, є універсальними протекторами: залежно від потреби розслабляють або стиму­люють нервову систему, підвищують судинний тонус, дають почуття задоволення, причому без будь-якого напруження, без вольової боротьби, без цілеспрямованої, тривалої праці над со­бою і своїм життям. Здорова, сильна духовно та інтелектуальна людина одержує задоволення від життя через серце, мозок, через боротьбу і перемоги. Вона не потребує ніякої хімічної «радості».
Причини, з яких людина палить, численні і різноманітні.
Основна причина паління у тому, що тютюн дуже добре рекламують. У країнах Євросоюзу кожного року від паління помирають півміль- йона чоловік. Оксфордські соціологи пропо­нують припинити друкувати на сигаретних пачках грізні попередження про небезпеку па­ління. Як показали дослідження, такі написи, навпаки, роблять паління більш привабливим. Достатньо, щоб прокинулися здоровий глузд та інстинкт самозбереження. І якщо ви почали па­лити, спробуйте кинути. Відмова від паління відразу ж зменшує ризик розвитку серцевих за­хворювань або хронічного бронхіту. Щоб кину­ти палити, необхідно дуже захотіти цього. 
4.           Тест «Що заважає вам кинути палити?» Завдання. Аналізуючи наведені нижче від­повіді на питання тесту, скажіть, як часто ви палите з аналогічних причин і поставте проти кожної відповіді бали: за відповідь «ніколи « —
5,     «часто» — 4, «іноді» — 3, «зрідка» — 2, «ні­коли» — 1.
Чому ви палите?
а)  Щоб тримати себе у формі.
б)       Я тримаю цигарку в руках, і це приносить мені задоволення.
в)         Мені приємно від того, що з сигаретою мені легше розслабитися, у мене з’являється почуття розкутості.
г)   Я палю, якщо чимось знервований (а).
д)       Я почуваю дискомфорт, якщо поряд немає сигарет.
е)       Я палю автоматично, не замислюючись над причинами.
є) Палю, щоб зібратися, зосередитися.
ж)Сам         процес припалювання сигарети прино­сить мені задоволення.
з)   Мені просто приємний запах тютюну.
и)   Я палю, якщо хвилююся.
і) Коли я не палю, то мені ніби чогось не вистачає.
ї) У мене таке відчуття, що я палю одну сига­рету: поки попередня догоряє в попільничці, я, не помічаючи припалюю іншу.
й) Коли я палю, мені здається, що я стаю жвавішим.
к) Дивитися на дим від сигарети для мене за­доволення.
л) Найчастіше я палю, коли мені добре, я по­чуваю себе заспокоєним.
м) Я палю, коли мені сумно і не хочеться ні про що думати.
н) Якщо я якийсь час не палю, то починаю відчувати нестримне бажання зробити це.
о) Трапляється, що запалена сигарета у мене в зубах, але я запалив(ла) її автоматично, не­свідомо.
Тепер згрупуйте відповіді і визначте мотиви свого паління.
I    група мотивів:
а + є + й — мотив стимулювання;
б        + ж + к — мотив задоволення від самого процесу паління;
в + з + л — розслаблення, задоволення, підтримка.
II     група мотивів:
г + и + м — знімання напруги; д + і + н — неконтрольоване бажання палити, психологічна залежність; є + ї + о — звичка.
Якщо ваш результат 11 балів і вище, то це го­ворить про вашу залежність, якщо сім та мен­ше — залежність невелика.

Результати I
Ви набрали велику кількість балів у першій групі мотивів.
Це значить, що ваша залежність від тютю­ну швидше психологічного, ніж фізіологічного характеру. У принципі, перебираючи в руках щось більш безпечне, ніж сигарета, ви можете легко позбавитися від паління.
Якщо ви набрали багато балів у другій групі, то справа досить серйозна. Якщо ви дійсно хо­чете кинути палити, вам доведеться мобілізува­ти свою силу волі. Однак не варто відмовлятися і від інших засобів.
5.      «Акваріум». Обговорення міфів запеклих курців про паління
Учасникам пропонується вибрати смужку певного кольору й об’єднатися в групи (5 груп). Групи сідають по колу. Одна з них — у центрі кола, утворивши внутрішнє коло. Учасники цієї групи обговорюють запропонований міф, використовуючи метод дискусії; намагаються дійти спільного рішення. Усі інші учні мовчки спостерігають за обговоренням, не втручаючись у хід обговорення.
По закінченню обговорення учні групи ви­словлюють свою думку, аргументуючи її.
Члени інших груп дають відповіді на запи­тання вчителя:
Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
   Чи була думка достатньо аргументована, доведена?
  Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?
Робиться висновок.
Міфи для обговорення в групах:
Група 1. Якщо людина багато курить, то в неї є фізична залежність, а тому важко кину­ти палити.
У чому виявляється фізична залежність?
(Пауза, очікування відповідей)
Висновок. Люди, що змогли відмовитися від
паління, у тому числі ті, які курили багато років і вважали себе залежними від нікотину, досить часто повідомляють, що після того. Як вони прийняли рішення про необхідність при­пинення паління, вони не відчували явних ознак залежності. З іншого боку, важливо, що нікотин дійсно викликає залежність у багатьох курців. Однак сам цей факт змушує багатьох курців вважати, що їх залежність настільки сильна, що їм не вдасться відмовитися від па­ління, а тому багато хто з них навіть не нама­гається зробити цей крок. Насправді ж, навіть якщо залежність існує, для ряду людей вона зовсім не носить саме того характеру, що вони припускають. І єдиний спосіб перевірити, на­скільки сильна залежність від нікотину, — це спробувати припинити паління.
Група 2. Паління може викликати серйоз­ні наслідки для здоров’я, тільки якщо пали­ти багато.
  Скільки сигарет у день викурює людина, яка курить багато?
(Пауза, очікування відповідей)
Висновок. Ось бачите, ви теж не можете чітко визначити й обґрунтувати ту кількість, про яку можна сказати, що це багато. Було проведено опитування серед курців на тему: «Яка кіль­кість викурених за день цигарок може серйозно зашкодити здоров’ю? «відповіді виявилися на подив схожими: скільки б людина не викурю­вала сама, як рівень небезпечного споживання вона вказувала рівень приблизно на 10 цигарок більше, ніж її власний. Таким чином, усі курці схильні вважати власний рівень паління від­носно безпечним. Насправді, безпечної цигар­ки не існує. Кожна викурена цигарка збільшує ризик погіршення здоров’я. тому є сенс змен­шувати кількість викурених сигарет при будь- якому рівні споживання, і будь-якому випадку єдиним безпечним варіантом є повне припинен­ня паління.
Група 3. У наших екологічних умовах і при радіації паління вже не має значення для здоров’я.
Як ви думаєте, від чого вмирає більше лю­дей: від паління чи радіації?
(Пауза, очікування відповідей)
Висновок. У це декому важко повірити, але від паління гине в десятки разів більше людей, ніж від радіації й інших видів забруднення на­вколишнього середовища. Більш того, паління істотно ускладнює наслідки екологічного за­бруднення.
Паління ще більше збільшує ризик розвитку онкологічних захворювань у сполученні з впли­вом таких речовин: азбест, миш’як, нікель, що фарбують речовини, летючі смоли, алкоголь, радіація, а також у сполученні з деякими пато­генними організмами. Паління також збільшує ризик виникнення хронічних захворювань леге­нів й астми, пов’язаних із впливом пилу в гір­ничодобувній промисловості, із впливом пилу тваринного і рослинного походження, а також деяких хімічних речовин.
У шахтарів-вуглярів поширеність бронхітів се­ред курців набагато вища, ніж серед некурців. Більше того, відмінності між курцями, які пра­цюють у вугільному вибої, і некурцями, працюю­чими на поверхні, показало, що паління чинить у п’ять разів сильніший вплив, ніж вугільний пил. Шахтарі, які курять, піддаються більшому ризику розвитку хронічного бронхіту й емфіземи. можливим поясненням цього може бути те, що паління утруднює вентиляцію легенів, змінюючи фізичні і хімічні властивості слизових оболонок.

Крім того, що стосується зв’язків між тю­тюном і радіацією, було виявлено, що тютюн містить відносно високі концентрації природ­ного радіоактивного матеріалу Полоній-210. Учені знайшли, що Полоній-210 концентру­ється у певній частині бронхів. Це саме та об­ласть, де, як правило, починається рак легенів. Щорічна доза радіації в людини, яка курить
1,5        пачки сигарет у день, еквівалентна дозі радіації від приблизно 1500 рентгенологічних досліджень грудної клітки. Щорічна доза опро­мінення курця більш ніж у 12 разів перевищує норму безпеки, установлену Управлінням з охо­рони навколишнього середовища США.
Група 4. У нинішній економічній ситуації люди стали бідніше і тому курять. .
   Дві людини виконують однакову роботу на одному підприємстві. Одна з них курить, а інша — ні. У кого з них більше грошей і чому??
(Пауза, очікування відповідей)
Висновок. Звичайно, одна з них витрачає гро­ші на сигарети, а інша — ні. Але це ще не все. Некурець рідше хворіє. Він рідше відволікаєть­ся на перекури. Він думає про роботу, а не про те, що треба перепалити, а гроші скінчилися.
У всьому світі, особливо у розвинутих країнах, спостерігається чітка тенденція — чим більше людина заробляє, чим краща її освіта, тим мен­ша імовірність того, що вона курить. Говорячи коротко — курять бідні і нерозумні. I якщо лю­дина продовжує палити, то шансів вибратися з бідності в неї менше. Підрахуйте, скільки на місяць витрачає людина, яка викурює пач­ку навіть дешевих сигарет у день. Для бідних родин основна шкода від паління полягає не стільки в безпосередній шкоді для здоров’я, скільки в обмеженні можливостей через неста­чу грошей. На гроші, витрачені на сигарети, можна було б купити ліки, більш здорову їжу і т.д. Якщо ж паління викликає серйозну хво­робу, це означає для бідної родини економічну катастрофу.
Якщо людям подобається сидіти і нити, як усе погано, які вони нещасні, то для такої «спра­ви «паління цілком підходить. Якщо ж людина хоче вирватися з бідності і домогтися гідного життя, паління буде тільки заважати.
Група 5. Заборонні міри ні до чого гарного не приводять.
Правила дорожнього руху теж є заборонни­ми мірами. Багатьом водіям і пішоходам вони не подобаються. Може, скасувати їх зовсім?
(Пауза, очікування відповідей)
  А може зняти всі обмеження на паління в школі, і нехай курять, хто, де і коли хоче, хоч на уроках? Чи всім це буде зручно?
(Пауза, очікування відповідей) 
Висновок. Безумовно, за допомогою заборон­них мір не можна цілком вирішити проблему паління в школі, але скоротити його масшта­би цілком реально. Крім того, паління повинно бути заборонено не тільки учням. Територія школи має бути вільною від паління і вчителів, і гостей школи. Проведені в Англії дослідження показали, що найвищий рівень паління серед учнів був у тих школах, де дозволялося палити й учням, і вчителям, менше там, де дозволяло­ся палити тільки вчителям, і найнижчим — там, де й учням, і вчителям було заборонено палити. Недавня заборона паління в школах Києва, що стосувалося головним чином паління вчителів, була зі схваленням зустріта більшістю цих же вчителів.
6.    «Коло ідей». Робота в групах.
Учасникам пропонується вибрати смужку певного кольору й об’єднатися в групи (4 гру­пи).
Після обговорення ситуації кожна група ви­суває по черзі один аспект того, що вони об­говорювали, поки не будуть вичерпані всі ідеї.
Під час обговорення теми складається список зазначених ідей і записується на дошці.
Завдання:
Ваш друг (подруга) вирішили кинути па­лити, але не знають, як це краще зробити. Допоможіть їм практичною порадою. Складіть для них поетапний план відмови від паління.
(Час на обговорення в групах 5 хвилин)
Висновок. У вашому віці кинути палити мож­на відразу. Якщо ж потяг до тютюну не відсту­пає, скористайтеся такими порадами:
1.    Протягом кількох тижнів аналізуйте, коли і чому вам хочеться палити. Запишіть причини викурювання кожної сигарети.
2.    Запишіть причини, з яких ви бажаєте ки­нути палити, і все те позитивне, що буде після цього. Налаштуйте себе на остаточне рішення — кинути палити.
3.    Призначте для себе день відмови від палін­ня, обведіть його в календарі і з цього дня від­мовтеся від паління. Добре, якщо з вами кинуть палити ваші друзі і ті, хто палить у родині.
4.    У перші дні замість сигарет їжте цукерки, жуйте жувальну гумку, гризіть горіхи і насін­ня. Розслаблюйтесь, знімаючи напруження і ба­жання палити.
5.      Підрахуйте, скільки грошей ви збереже­те за тиждень, місяць, рік. Можете відкладати їх і користуватися як заохочувальним фондом. Радійте, що ви не палите!
6.     Протягом перших 4 тижнів — найважчих для відвикання — їжте, скільки хочете, але не­хай це буде здорова їжа.

Немає коментарів:

Дописати коментар