вівторок, 2 липня 2013 р.

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Зміст уроку і розрахунок робочого часу
І
Вступна частина
15 хв.
шикування учнів класу в одну ше­ренгу за зростом;
30»
привітання (розповідаю, треную );
2’ 30»
огляд зовнішнього вигляду;
30»
перевірка присутніх;
15»
тренування у виконанні стройо­вих прийомів: виконання команд «Ставай!», «Рівняйсь!»«, «Струнко!», «Відставити!», «Вільно!»
3’
призначення командира взводу, відділень;
1’
розподіл учнів по відділеннях;
1’
роз’яснення основних обов’язків командирів та учнів під час ши­кування;
2’
віддача рапорту командиром (по­казую, треную);
2’ 30»
оголошення теми, мети, навчаль­них питань та порядку проведення заняття.
1’ 15»
II
Основна частина
26 хв.
доведення навчальних питань
О
2

2.1.    Національна безпека держави (4 хв).
Кожна держава повинна мати свою армію, що
захищатиме її інтереси тоді, коли дипломатичні методи виявляються безсилими. Україна як не­залежна держава - має бути готовою відстоюва­ти свою омріяну у віках і недавно здобуту неза­лежність.
Національна безпека держави залежить не лише від боєздатності її збройних сил, а й від ді­яльності інших військових формувань, поклика­них вмконувати специфічні функції у миний та воєнний час.
2.2.     Звертання до Конституції України (стат­тя 17 та 65).
Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань - необхідна умова могут­ності держави (5 хв).
Політичний, економічний і духовний розквіт України неможливий без гарантування її держав­ного суверенітету, політичної незалежності, збере­ження територіальної цілісності та недоторканості
Оцінка діяльності окремих учнів.
I.           Домашнє завдання.
Опрацювати матеріали підручників К.О. Пашко,

І.М. Герасимів на с. 138-142; М.М. Бака, Ю.О. Квашньов на с. 145-151. Підготувати доповідь з питання до яких наслідків призво­дить необережне поводження з вибуховими ре­човинами.
План-конспект
кордонів. Гарантом національної безпеки України виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом оборонної достатності, які є необхід­ним атрибутом держави. Вони виконують найго­ловнішу - захисну функцію.
Історичне коріння ЗС України полягає з часів Київської Русі, славної Козаччини середньовіччя, Російської Армії, Пластунського і Січового стрі­лецького руху, а також військових формувань у період національно-визвольної бортьби першої та другої світових війн і насамкінець - розбудова ЗС незалежної України. В основному на структуру та оперативне мистецтво ЗС мала вплив Радянська Армія. Вона залишила як позитивне, так і нега­тивне новій Українській Арміії.
Позитивне:
     сучачна військова зброя, техніка та об­ладнання;
     розвинута структура оборонних підприємств;
     краша авіаційна технологія;
     розвинена мережа протиповітряної оборони держави;
     високоефективна система і матеріальна база підготовки військових кадрів;
     високі технології в більшості військових га­лузей тощо.
Негативне:
     велика кількість застарілої техніки;
     застарілі структури та управління військами;
     деякий розрив військово-економічних комплексів;
     низька військова дисципліна та моральний дух військ;
     недостатній рівень матеріально-технічного за­безпечення особового складу.
Набутий досвід, вивчення й узагальнення тео­рії і практики військового мистецтва стали осно­вою для розробки Державної програми будівни­цтва та розвитку ЗС спочатку до 2005 р. (20.01.97 р)., а згодом - на 2006-2011 рр., головною метою яких є створення нової моделі ЗС.
2.1.   Підготовка до захисту України, служба в її Збройних Силах — почесний обов’язок кожного громадянина (5 хв).
Розвиток національних Збройних Сил, бойова готовність армії та флоту значною мірою обумов­люються рівнем підготовленості юнаків до строко­вої військової служби, до захисту Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції є почесним обов’язком кожного гро­мадянина (чоловічої стяті). Це нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що характеризується складністю, ви­сокою напруженістю, динамічністю, суворою ре­гламентацією, специфічністю спілкування. Усе це вимагає спеціальної підготовки. Готовність до служби в армії, що формується у навчально-ви­ховному процесі, залежить від зусиль держави, сім’ї, громадських організацій і від самого юна­ка, його свідомості, активності, наполегливості. Кожний юнак повинен добре розуміти, які саме знання, вміння та навички, якості та властивості характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби.
2.2.          Зміст і завдання предмета «Захист Вітчизни», порядок проведення занять (7 хв).
Предмет «Захист Вітчизни» (з 2004 р., раніше - ДПЮ) є обов’язковою загальноосвітньою дисци­пліною, яка викладається у старшій школі (10­11-й клас) і має за мету:
    ознайомити учнів з основами нормативно-пра­вового забезпечення захисту Вітчизни, ци­вільного захисту та охорони здоров’я;
    систематизація знань з основ військо­вої справи;
    всебічна підготовка учнів до служби у лавах ЗС України: набуття необхідних знань, вмінь та навичок, розвиток особистості;
     формування якостей справжнього чоловіка.
Таке визначення завдань предмета
«Захист Вітчизни» забезпечується змістом взаємопов’язаних структурних розділів програ­ми, що спрямовані на формування в учнів компе­тентностей:
     соціальних;
     загальнокультурних:
     комунікативних;
     особистісного самовдосконалення;
     навчально-пізнавальних;
     інформаційних;
     ціннісно — змістовних.
Програма «Захист Вітчизни» (2005 рік) вивча­ється в обсязі 140 год. (або 88 год). та містить 7 розділів:
п/п
Розділ програми
Кількість годин
Всьо­
го
клас
10
11
НПЗ
1
Військово-історичні, правові та політичні осно­ви захисту Вітчизни
9
5
4
-
2
Загальновійськова під­готовка
22
10
9
3

3
Вогнева підготовка
20
10
6
4
4
Тактична підготовка
27
3
10
14
5
Прикладна фізична під­готовка
20
3
11
6
6
Основи цивільного за­хисту
21
21
-
-
7
Основи медико-санітар- ної підготовки
9
5
3
1
Контроль навчальних досяг­нень учнів
6
2
2
2
Вступне заняття
1
1
-
-
Резерв часу
5
2
3
-
РАЗОМ
140
62
48
30

До вивчення предмету Захист Вітчизни можуть залучатись і дівчата (за власним бажанням на підставі письмової заяви та згоди батьків).
Навчально-польовий збір проводять на завер­шальному етапі навчання (у кінці навчального року або поетапно - по мірі вивчення тем (роз­ділів), у кінці чвертей, першого семестру та на­вчального року) у формі крмплексних занять з ме­тою практичного закріплення (оцінювання) рівня знань, вмінь та навичок учнів 11-го класу.
Обов’язки та правила поведінки учнів на 2.1.     заняттях (5 хв).
Під час занять із захисту Вітчизни дотримують­ся особливостей спілкування між учнями та ви­кладачем згідно вимог статутів ЗС України:
     усі заняття починаються із шикування, ви­конання стройових прийомів, рапорту, огляду зо­внішнього вигляду тощо;
    стосунки між учнями і викладачем будуються на підставі вимог загальновійськових статутів;
    особливу увагу учні повинні надавати підтри­манню високої дисципліни та виконанню техніки безпеки, що пов’язано зі специфікою занять;
      учні повинні приходити на заняття охайно одягнені, у встановленій формі одягу.
III
Заключна частина
4 хв.
Закріплення вивченого матеріалу:
нагадування теми та навчальних цілей, відповіді на запитання:
Від чого залежить національна безпе­ка держави?
Яка найголовніша функція Збройних Сил України?
Чим характеризується строкова служба у лавах Збройних Сил України?
Які основні розділи програми «За­хист Вітчизни»?
Які обов’язки учнів на заняттях?
2’
Підведення підсумків уроку: позитив­ні та негативні моменти, ступінь засво­єння матеріалу
1’
15»
Домашне завдання: оформлення зо­шиту, одержання підручнику, вивчити правила техніки безпеки та поведін­ки, підручник: ст. 3—8 (доопрацювати конспект)
45»


Немає коментарів:

Дописати коментар