неділя, 30 червня 2013 р.

Гімнастика. Рухливі ігри

Гімнастика. Рухливі ігри


Мета: Повторити дихальні вправи, продовжити вивчати комплекс розвивальних вправ з гімнас­тичною палицею
Сприяти закріпленню вивченого матеріалу
із     загальноосвітніх предметів, розвитку рухо­вих якостей
Виховувати в учнів культуру здоровя, уміння адекватно співіснувати з навколишнім світом.
Інвентар: гімнастичні палиці, обручі, набив­ні м’ячі, свисток, крейда, роздатковий матеріал, стійки (Н - 75 см, 50 см), магнітна дошка, адмі­ністративна мапа України, магнитики.


№ Зміст уроку
Дозуван­
ня
Методичні
вказівки
1
Організація учнів до уроку:
-              шикування в одну шеренгу; перевірити правильність постави; рапорт;
-     привітання; повідомлення завдань уроку;
-     дихальна гімнастика:
Впр. 1 - в.п. стійка ноги нарізно, руки на поясниці (вели­кі пальці уперед)
1-2 - повільний глибокий вдох 3-4 - повільний повний видох;
Впр. 2 - 1-4 - повільний глибокий вдох 5-7 - затримка дихання, 8 - видох 1-8 - вільне дихання;
Впр. 3 - 1-2 - повільний глибокий вдох 3-7 - затримка дихання,
8- видох
1-8 - вільне дихання;
Впр. 4 - 1-2 - повільний глибокий вдох 3-10 - затримка дихання, 11- видох 1-16 - вільне дихання;
Впр. 5 - 1-4 - повільний глибокий вдох 5-8 - повільний повний видох 1-8 - вільне дихання
2 хв
3хв 2 рази
2 рази
2 рази 1 раз 1 раз
Фронтальний метод. Здає учень
Звернути увагу на чіт­кість
Для правильної постави Звернути увагу учнів, що таке дихання треба засто­совувати під час
перенесення та встанов­лення гімнастичних сна­рядів, виконання
акробатичних вправ та під час підйому та перене­сення вантажів
2
Стройові вправи: повороти на місці
30 с
Фронтальний метод
3
Гра «Світлофор»:
Учні шикуються в колону по одному і в повільному темпі біжать по спортзалу. Якщо вчитель показує жовтий світло­фор - учні переходять на ходьбу. Якщо зелений - продовжу­ють біг, якщо червоний - зупиняються.
2 хв 30 с
Зупинитись потрібно стрибком так, щоб не штов­хнути товариша попереду («не зробити аварії» ). Хто підчас гри неуважний, той стає замикаючим.
Відстань - 2 кроки
4
Перешикування з колони по одному в колону по два
30 с
Поворотом у русі
5
Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею:
1. В.п. — ноги нарізно, палиця попереду.
1)   Палиця вгору, ліву ногу - назад на носок;
2)   В. п;
3)   Палиця вгору праву ногу - назад на носок;
4)   в.п.
4-6 разів
За поясненням без пока­зу вчителя.
Обличчя до гори, темп середній

2. В.п. - ноги нарізно, палиця попереду.
1)   Поворот ліворуч, палиця вертикально
2)   В.п.
3)   Поворот праворуч, палиця вертикально
4)   В.п.
4-6 разів
Амплітуда максималь­на, темп середній

3. В.п. - ноги нарізно, палиця позаду під лікті.
1)           Поворот ліворуч
2)           В. п.
3)           Поворот праворуч
4)           В. п.
4-6 разів
Під час повороту тулуба ступні ніг від підлоги не відривати, темп середній

4. В.п. - ноги нарізно, палиця на плечі, за голову
1)           нахил тулуба вперед
2)           в. п.
3)           нахил тулуба вперед
4)           в. п.
4-6 разів
Під час нахилів ноги в колінних суглобах напру­жені, лікті відведені назад


5. В.п. - ноги нарізно, палиця позаду, руки відведені назад
1)           Присід - руки уперед, палицю під коліна
2)           В. п.
3)           Присід
4)           В. п.
4-6 разів
Під час присидів трима­ти спину рівно, темп по­вільний

6. В.п. - ноги нарізно, палиця попереду,
одним кінцем у підлогу, на інший кінець покласти руки
1)           Мах правою ногою в сторону
2)           В. п.
3)           Мах лівою ногою в сторону
4)           В. п.
4-6 разів
Мах максимальний, темп середній.
Стежити за правильною поставою, опорна нога пряма, махова нога - но­сок натянутий

7. В.п. - стійка ноги нарізно, палиця попереду
1)           Стрибок, палиця до грудей
2)           Стрибок, палиця до гори
3)           Стрибок, палиця до грудей
4)           Стрибок, палиця вниз
4-6 разів


8. В.п. - О. С стійка, палиця попереду
1)           Стрибок ноги нарізно, палиця вгору
2)           В. п.
3)           Стрибок ноги нарізно, палиця вгору
4)           В. п.
4-6 разів
Приземлення на носки. Висота стрибка середня, темп повільний з поступо­вим нарощуванням
2. Основна частина (25 хв.)
1
Естафета «Розминка»
Дві команди шикуються в колону за загальною старто­вою лінією, кладуть праву руку на плече учня, що попере­ду. Естафета розпочинається за командою вчителя. Перший учасник долає дистанцію бігом, оббігає прапорець і повер­тається до своєї команди, стає в кінець колони і торкається плеча учасника, що попереду. Учасники передають естафету торканням до плеча. Отримавши хлопок по плечу, учень по­чинає бігти по дистанції.
3 хв.
Перемагає команда, яка швидше закінчить естафе­ту. Естафета вважається завершеною, коли остан­ній учасник виконає пе­редачу естафети і капітан підніме руку вгору
2
Естафета «Виклик номерів»
Усі гравці діляться на дві команди і шикуються в колону по одному. Учні кожної команди розраховуються за поряд­ковими номерами. Потім учитель викликає номер на свій розсуд. Гравці, у яких цей номер, біжать по дистанції, ви­бігаючи зі строю
3 хв
Учасник, який першим завершить біг по дистан­ції, принесе своїй команді бал. Команда, яка набере більшу кількість балів, переможе у цій естафеті.
3
Естафета «Математичний виклик номерів»
Проводиться за правилами попередньої естафети, учні об­бігають набивні м’ячі «змійкою», тільки замість виклику номерів учитель оголошує математичне завдання, відповідь на яке є номером учасника, котрий бігтиме по дистанції, Наприклад: 4+4=8; 8-1=7; и т.д.
3 хв
Команда, яка набере більше балів, переможе у цій естафеті
4
Естафета «Збери англійський алфавіт»
Теоретичне завдання-на підлозі лежать картки з буква­ми англійського алфавіту, потрібно їх викласти в алфавіт­ному порядку. Фізичне завдання - пролізти в «мишолов­ку», потім пересування по гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах
4 хв.
Естафета триває до завер­шення теоретичного завдан­ня. За кожне правильно ви­конане теоретичне завдання нараховується очко і одне команді за швидкість вико­нання. Команда, яка набере більше очок переможе у цій естафеті
5
Естафета «Назви предмет»
Теоретичне завдання - на плакаті написані назви пред­метів англійською мовою, поряд лежать предмети. Потрібно покласти предмет під відповідний напис. Фізичне завдан­ня - лягти на гімнастичну лаву і підтягнутися на руках до кінця лави. Назад повернутися бігом і передати естафету торканням долоні
4 хв.
За кожне правильно ви­конане теоретичне завдан­ня нараховується очко і одне команді за швидкість виконання. Команда, яка набере більше очок пере­може у цій естафеті

6
Естафета «Фонетичний розбір слова»
Теоретичне завдання- виконати на плакаті частковий фо­нетичний розбір наданого слова (визначити кількість букв і звуків). Фізичне завдання - пролізти в «мишоловку», по­тім подолати бар’єр (Н - 50 см)
4 хв.
За кожне правильно ви­конане теоретичне завдан­ня нараховується очко і одне команді за швидкість виконання. Команда, яка набере більше очок пере­може у цій естафеті
7
Естафета «Географічна»
Теоретичне завдання - визначити на мапі місце розташу­вання обласних центрів крїни і позначити їх магнитиками. Фізичне завдання - перенесення набивних м’ячів. За сигна­лом перші учасники команд біжать з м’ячами в руках; кла­дуть їх в обруч; підбігають до мапи і виконують теоретичне завдання. Повертаються назад гладким бігом. Наступні бі­жать до мапи, виконують теоретичне завдання, забирають з обручів м’ячі, повертаються до команд
4 хв.
Естафета закінчуєть­ся тоді, коли останній гравець повернеться із м’ячем до лінії старту. За кожне правильно викона­не теоретичне завдання нараховується очко, і одне команді за швидкість ви­конання. Команда, яка набере більше балів пере­може у цій естафеті
3. Заключна частина (5хв)
1
Гра «Карлики і велетні»
Учні стоять у шеренгу. Якщо учитель скаже «велетні», учні повинні стати на носки і підняти руки вгору, а якщо «карлики» - усі мають присісти, руки за голову
2 хв.
Інтервал між учнями 50 см. Хто помиляється, стає ведучим або робить крок вперед
2
Гра «Заборонений рух»
Учні виконують рухи за командою вчителя, окрім заборо­неного руху, хто помиляється - робить крок уперед і робить три присіди
1 хв.

3
Підбиття підсумку уроку
1,5 хв.
Відзначити кращих учнів, звернути увагу на загальні помилки
4
Домашнє завдання
30 с
Згинання та розгинан­ня рук в упорі лежачи - 3х50% від особистого максимуму; підйом тулуба з положення лежачі руки за головоюНемає коментарів:

Дописати коментар