неділя, 30 червня 2013 р.

Баскетбол

Анотація.

У розробці уроку пропонується практична реа­лізація завдань вивчення основних технічних еле­ментів гри у баскетбол методом колового (комп­лексного) тренування, поєднання їх із рухливими та навчальними іграми («Закоти м’яч у ворота», баскетбол).

Баскетбол
Завдання уроку:
1)            вивчення основних технічних елементів гри у баскетбол методом комплексного тренування;
2)   рухлива гра «Закоти м’яч у ворота»;
3)   навчальна гра у баскетбол.
Інвентар: 10 баскетбольних м’ячів, 2 набивних м’ячі (1 кг), 10 фішок, 4 скакалки.
Зміст навчального матеріалу
Дозу­
вання
Організаційно-методичні
вказівки
1
I. Підготовча частина
Шикування, привітання. Оголошення теми уроку, основних завдань. Самопочуття учнів, ви­мірювання пульсу за 15 сек. Правила ТБ з теми «Баскетбол». Ходьба в колону по одному, ходьба на носках, руки на поясі; ходьба на п’ятках руки за головою
11’
3’
Звернути увагу на правильність ра­хування пульсу. Під час ходьби на носках, п’ятках тулуб прямий, голо­ва піднята
2
Біг. Ходьба для відновлення дихання;
         біг в колону по одному через середину залу з високим підніманням колін; назад у повільно­му темпі;
        біг із закидом гомілок назад, руками діставати п’яти ніг;
         біг приставним кроком, до середини правим, далі — лівим;
          біг спиною вперед до середини, далі з при­скоренням;
Ходьба в колону по одному, перешикування в ко­лону по 4
4’
Під час виконання цих вправ слід­кувати за інтервалом руху учнів.
Під час бігу приставним кроком ту­луб прямий, ноги зігнуті.
Під час бігу спиною вперед диви­тись по черзі через ліве, праве плече
3
Загальнорозвиваючі вправи на місці:
1)   В.п. — о.с.
1   — руки вперед долонями до середини
2   — руки вгору долонями до середини
3   — руки в сторони долонями до низу
4   — в.п.
2)   В.п. — стійка, ноги нарізно, права рука вгорі: 1—2 — ривки руками, права — вгорі;
3—4 — ривки руками — ліва — вгорі.
3)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки до плечей: 1—4 — кругові оберти вперед (руками);
5—8 — кругові оберти руками назад.
4)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки внизу:
1—4 — кругові оберти прямими руками вперед; 5—8 — кругові оберти прямими руками назад.
5)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки на пояс:
1—2 — нахили тулуба вліво, одночасно з піднят­тям правої руки вгору;
3—4 — теж саме — вправо.
6)           В.п. — стійка, ноги нарізно, руки в «замок» за голову, лікті розведені в сторону:
1—2 — нахили тулуба вперед;
3—4 — нахили тулуба назад.
7)   В.п. — широка стійка, ноги нарізно:
1           — нахил тулуба до правої ноги, руками торка­тись носка;
2             — нахил тулуба вперед, торкати долонями підлоги;
3   — теж саме до лівої ноги;
4   — В.п.
8)   В.п. — присід, руки на коліна:
1   — стрибок вперед;
2   — назад;
3   — вліво;
4   — вправо.
Вимірювання пульсу.
4’
Під час виконання ЗРВ слідкувати за роботою рук, ніг.
Усі вправи виконувати строго по рахунку.
Під час виконання вправ ноги — на ширині плечей
Під час виконання вправ ноги — на ширині плечей
Нахили робити з максимальною амплітудою
Лікті розведені, спина пряма
Під час виконання вправи ноги не згинати в колінних суглобах
Під час виконання стрибків тулуб тримати прямо, намагатись не па­дати, тримати рівновагу, стрибати на носках


1
II. Основна частина Станція № 1
Ведення м’яча від лицьової лінії до штрафної лінії: зупинка стрибком, поворот кругом - кидок у кошик. Вправу виконують двоє учнів одночасно, двоє інших підбирають м’ячі та виконують теж саме
30’
4’
Техніка ведення м’яча, зупинки стрибком, правильність виконання повороту на одній нозі, техніка вико­нання кидка в кошик однією рукою.
Кожен учень рахує всі заки­нуті м’ячі
2
Станція № 2
1)           15 р. піднімання тулуба, руки за головою, дру­гий учень тримає ноги.
2)             10 р. - згинання та розгинання рук в упо­рі лежачи.
3)   30 р. - стрибки із скакалкою на двох ногах.
4)   передача в парах набивного м’яча.
4’
Вправу виконувати не в максималь­ному темпі.
При виконанні вправи голова під­нята, тулуб прямий.
Намагатись вправу виконати за один раз.
Передача двома руками, однією.
3
Станція № 3
1)          ведення м’яча на місці - правою, лівою рукою, за спиною, між ногами.
2)   обведення з м’ячем баскетбольних стійок.
3)            ведення - 7 м, передача м’яча партнеру, на­зад у захисній стійці, партнер виконує ведення на зустріч і т.д.
4’
Правильна постановка руки при ви­конанні ведення, тулуб прямий, голо­ва піднята.
Намагатись обводити фішки на максимальній швидкості.
М’яч передавати з рук у руки.
4
Станція № 4
П’ять кидків у кошик із п’яти точок, де будуть стояти фішки, партнер подає м’ячі. Після виконан­ня п’яти кидків - міняються місцями.
Дві пари працюють одночасно.
4’
М’яч приймати у стрибку, передачу м’яча виконувати точно на груди. Рахувати кількість попадань.
5
Станція № 5
1)           передача м’яча в парах двома руками, однією рукою від плеча. Дві пари працюють одночасно.
2)   передача м’яча в четвірках по колу.
3)   передача двох м’ячів у четвірках по діагоналі
4’
При виконанні передачі ноги зігну­ті, тулуб прямий, рука в ліктьовому суглобі випрямляється повністю, кис­ті рук загинаються.
Передачу виконувати тільки тоді, коли дивиться партнер.
Слідкувати, щоб не зіткнулося два м’ячі.
6
Рухлива гра «Закоти м’яч у ворота».
Є двоє воріт. Дві команди по 5 чоловік. Котити м’яч руками у ворота. Не відривати від підлоги.
4’
М’яч не має права відриватись із підлоги. Грати в пас, бути активним.
7
Навчальна гра у баскетбол.
Гра виконується у бокові кільця.
6’
Під час гри у баскетбол викорис­товувати вивчені на уроці технічні елементи.

III. Заключна частина
Шикування, біг в повільному темпі з переходом на ходьбу. Вимірювання пульсу. Підведення під­сумків уроку.
Домашнє завдання.
4’
Запитати в учнів про самопочуття, виділити кращих учнів, які технічні елементи виконувались краще.
Станція № 1
Ведення м’яча від лицьової лінії до штрафної лінії. Зупинка стрибком, поворот кругом - кидок у кошик.
Вправу виконують двоє учнів одночасно, двоє інших підбирають м’ячі потім теж викону­ють вправу.
Кожен гравець рахує свої влучні кидки.
Станція № 2
15 разів підняти тулуб, руки за головою, другий учень тримає ноги товариша.
10            разів - згинання та розгинання рук в упо­рі лежачи. Усі четверо учнів вправу виконують одночасно.
30   разів - стрибки на скакалці на двох ногах.
Передача в парах набивного м’яча.
40 ----------------------------------------------------------------------------------

Станція № 3
Ведення м’яча на місці — правою, лівою рукою, за спиною, між ногами.
Обведення з м’ячем баскетбольних стійок.
Ведення м’яча на відстань 7 м, передача партне­ру з рук у руки, пересування назад у захисній стій­ці, партнер виконує ведення назустріч і так далі.
Станція № 4
П’ять кидків у кошик із п’яти точок, парт­нер подає м’ячі. Після кожного кидка змінювати
Станція № 5
Передача м’яча у парах двома руками від гру­дей, однією рукою від плеча.
Передача двох м’ячів у четвірках по колу.
Передача двох м’ячів в четвірках по діагоналі.

Ведение мяча без зрительного контроля

Ведение мяча без зрительного контроляЦели:
Совершенствовать технику ведения мяча одной рукой, переменно двумя руками.
Формирование навыков ведения мяча без зри­тельного контроля над ним.
Задачи:
Формировать навыки игры в баскетбол через ве­дение мяча без зрительного контроля.
Формировать навыки самоконтроля физиче­ского состояния своего организма при различных нагрузках.
Методический комментарий: Данный урок яв­ляется третьим из четырех запланированных по теме «Ведение мяча без зрительного контроля мо­дуля «Баскетбол»
Инвентарь: Баскетбольные мячи, таблички с цифрами, таблички с буквами, флажки трех цветов (красные, желтые, зеленые), фишки, инструктивные карты, мешочки с солью массой 200 г (10x10 см)
Место проведения: Спортивный зал Время: 45 минут

ХОД УРОКА
Содержание
Время
Организационные методические указания
Подготовительная часть
16 мин.

1. Построение в одну шеренгу, ра­порт, сообщение целей и задач урока.
до 1 мин.
Учащиеся строятся по ранжиру в шеренгу по од­ному. Учащиеся специальной медицинской группы строятся на левом фланге. Обратить внимание на внешний вид.
2. Повторение правил техники без- опас-ности на уроке.
до 1 мин.
Начинать и заканчивать упражнения только по команде учителя. Избегать столкновения с другими учениками, толчков, ударов, подножек. Во время па­дения сгруппироваться. Внимательно слушать учи­теля и выполнять все его сигналы и команды. По­сле урока убрать весь инвентарь в отведенное место. Снять спортивную одежду и обувь, умыться и тща­тельно вымыть руки с мылом.
3. Блиц - турнир.
до 2 мин.
Провести методом опроса. Учащиеся проводят рас­чет на «первый - третий», формируя три команды. 4 команда - учащиеся специальной группы. Ито­ги опроса учитываются при выставлении оценок за урок.
1.            Сколько игроков на площадке находятся в каждой команде во время игры? (по 5 игроков в каждой команде)
2.            Что означает правило «трех секунд» в баскет­боле? (игроку запрещается оставаться больше чем три секунды в штрафной зоне соперника, когда его команда контролирует мяч).
3.            Что такое «фол»? (это не соблюдение правил игры вследствие персонального контакта с соперни­ком или неспортивного поведения).
4.            За сколько персональных замечаний игрок удаляется с площадки? (5 персональных замечаний).
5.            Показать жест судьи, который обозначает пробежку или двойное ведение мяча и спросить, что это обозначает.
6.            Показать жест судьи, который обозначает «три секунды» или спорный мяч и спросить, что это обозначает
4. Измерение частоты сердечных сокраще-ний за 15 секунд
до 30 сек
Пальцами на сонной артерии
5. Организационные упражнения на месте (направо, налево, кругом)
до 30 сек
Обратить внимание на четкое выполнение команд. Каждый ученик выполняет на носке и пятке стопы, удерживая равновесие6. Разновидности ходьбы: на носках, руки в сторону; на пятках, руки за головой; на внешней стороне стопы, руки на поясе;
спортивная ходьба с пятки на но­сок, руки на поясе.
2 мин.
Двигаться в колонну по одному по периметру спор­тивного зала, установить дистанцию 2 шага. Спина прямая, вперед не наклоняться.
7. Разновидности бега:
     свободный бег; приставными шагами правым (левым) боком; перекрестным шагом правым (ле­вым) боком;
   с поворотом на 180 градусов и продолжением бега в том же самом направле-нии (в обратную сторону);
спиной вперед;
бег на носках; — бег на носках.
до 3 мин.
Дыхание через нос. Руки на поясе. По свистку выполнить поворот через левое плечо Во время бега спиной вперед смотреть назад через правое (левое) плечо. Чаще работать руками и ногами. Учащие­ся специальной медицинской группы выполняют упражнения, согласно инструктивных карт
8. Ходьба с выпол-нением упраж­нения на восстановления дыхания.
до 30 сек
Глубокий вдох — руки вверх. Выдох — руки вниз.
9. Перестроение из колонны по од­ному в колонну по три.
до 30 сек
Уступом.
10. Раздать учащимся мешоч­ки с солью
до 30 сек
Для сохранения осанки при выполнении упражне­ний. Мешочек 10 х10 см (масса 200 г)
11. Общие физические упражнения с мешочками на голове.
1)     .  И.П. — ноги вместе, руки на по­ясе, ме-шочек на голове. 1 — поднять­ся на носки, 2 — И.П. (6-8 раз).
2)       . И.П. — О.С. 1 — руки вперед, 2— руки вверх, 3— руки в сторону, 4— И.П. (6-8 раз)
3)         .            И. П. — ноги на ширине плеч, руки внизу. 1— подняться на носки плечи вверх, 2— И.П. (6-8 раз)
4)       . И.П. — ноги на ширине плеч, кисти рук к плечам, 1— поворот ту­ловища налево, руки в стороны, 2— И.П. 3—4 — то же, с поворотом напра­во. (6-8 раз)
5)       . И.П. — ноги на ширине плеч, кисти рук «в замок» перед грудью. 1 — поворот туловища влево, руки вверх, ладони вверх, 2— И.П. 3—4 — то же с поворотом направо. (6-8 раз)
6)      .  И.П. — ноги вместе руки на по­ясе. 1 — мах левой ногой вперед. 2— И.П. 3— мах правой ногой в сторону, 4 — И.П., 5 — мах левой ногой влево, 6 — И.П., 7 — мах правой ногой впра­во, 8 —И. П. (5-6 раз)
7)       . И.П. — О.С. 1 — левое колено подтянуть к груди, 2 — И.П. 3—4 то же правым коленом. (6-8 раз)
8)        .            И.П. — О.С. 1— полуприсяд, руки вперед. 2 — И.П. 3 — присесть руки вверх. 4 — И.П. (5-6 раз)
9)     .  Ходьба на месте с высоким под­ниманием колен, руки на поясе, ме­шочки на голове
4 мин.
Следить за осанкой. Плечи не поднимать.
Ладони в положении вперед и вверх — в средину.
Держать равновесие.
Лопатки соединены, пятки от пола не отрывать.
Локти в стороны, следить за осанкой. Пятки от пола не отрывать.
Опорная и постановочная нога прямые. Тулови­ще не наклоняется. Учащиеся спецгруппы работают с инструктивными картами.
Опорная нога прямая. Учащиеся спецгруппы рабо­тают с инструктивными картами.
Следить за осанкой. Учащиеся спецгруппы работа­ют с инструктивными картами.
Колени поднимать вышеОсновная часть
26 мин.

1. Эстафета «Змейка» — соревнова­ние команд
5 мин.
Участвуют три команды. На площадке отмечается стартовая линия, и размещаются переносные фишки в три ряда по пять штук.
По сигналу, по одному игроку из каждой команды начинают вести мяч, обводя фишки, туда и обратно.
По возращении к линии старта игрок передает эстафету следующему участнику. Команда спецгруп- пы следит за соблюдением правил соревнования.
2. Упражнение «Какое число?»
5 мин.
Учащиеся располагаются на баскетбольной пло­щадке произвольно, но так, чтобы все хорошо видели учителя. По свистку учащиеся выполняют ведение мяча, стоя на месте, и смотрят на учителя, который вперемежку показывает на табличках числа: 1, 2, 3 и т.д. Учащиеся громко называют то число, кото­рое показал учитель
3. Упражнение «Какое число?» в парах
6 мин.
Учащиеся разбиваются на пары. Первые номера смотрят на учителя, вторые номера стоят спиной к учителю и смотрят на своих партнеров.
По сигналу учителя все выполняют ведение мяча, стоя на месте. Учитель показывает различные числа. Первые номера на пальцах повторяют их. Вторые но­мера называют показанное число.
Через определенное время учащиеся меняются местами
4. Упражнение — игра «Светофор»
5 мин.
Учитель поднимает зеленый флажок - все учащие­ся начинают двигаться с ведением мяча в различных направлениях. Поднятый желтый флажок - ведение мяча на месте. Красный флажок - все останавлива­ются, мячи в руках
5. Упражнение «Составь слово»
5 мин.
На одной из стен спортивного зала, заранее накле­иваются буквы в хаотичном порядке. Учитель указ­кой фиксирует внимание учеников на определенной букве. Учащиеся про себя, во время ведения мяча, складывают слово, а потом называют его. Контроли­ровать мяч
6. Измерение ЧСС за 15 секунд
30 сек.
Проверка организма на нагрузки
Заключительная часть
3 мин

1. Построение в одну шеренгу
30 сек.
По ранжиру. Учащиеся спецгруппы на левом фланге строя
2. Ходьба
30 сек.
В колонну по одному в свободном темпе
3. Измерение ЧСС за 15 сек.
30 сек.
Пальцами на сонные артерии. Проверить реакцию организма на нагрузки (снижение ЧСС до начально­го уровня)
4. Подведение итогов урока
30 сек.
Выставление оценок за урок
5. Домашнее задание
30 сек.
Прыжки на скакалке сериями до двух минут
6. Организованный выход из спор­тивного зала
30 сек.
Выход в колонну по одному