понеділок, 13 травня 2013 р.

Уроки етики в 1 класі


Уроки етики в 1 класі

Висока культура поведінки потрібна людині не менше, ніж майстерне володіння основами наук, професією.
Одним із основних завдань сучасної школи є формування у дітей за­гальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них — доброта, любов до ближніх, повага до навколишніх.
Мета уроку
Основною метою курсу «Етика» у початкових класах є створення умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки молодшого школяра.
Завдання вивчення етики в початковій школі:
   розширювати, поглиблювати, систематизувати знання дітей про мо­ральні норми і правила культурної поведінки;
   поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини в сус­пільстві, основні моральні норми, цінності українського суспільства та людства, правила етикету і культури поведінки;
   формувати практичні вміння і навички культурної поведінки, дбай­ливого ставлення до оточуючих та природи;
   розвивати вміння справедливо оцінювати свої та чужі вчинки;
   узагальнювати і накопичувати досвід моральної поведінки;
   формувати позитивне ставлення й мотивацію до застосування мо­делей поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та людства в цілому;
   стимулювати пізнавальний інтерес учнів до етичного знання, до основ моральної культури.
Структура та зміст програми
Програмою передбачене вивчення курсу «Етика» в 1—4 класах загаль­ноосвітніх навчальних закладів.
Програма побудована за концентричним принципом, що дасть змо­гу не тільки зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 1 до
4  класу, а й найповніше реалізувати між предметні зв’язки з уроками мови, читання, основ здоров’я, громадянської освіти, природознавства тощо.
Курс етики в початкових класах розроблений відповідно до чинної програми з «Етики» у 5—6 класах і є пропедевтичним етапом до вивчення етики в середній та старшій ланці. Він структурований за такими тема­тичними блоками-розділами:
Вступ.
I.   Не одяг красить людину, а добрі діла.
II.   Дослухайся до голосу серця.
III.   У людини все має бути прекрасним.
Вступ має на меті ознайомлення учнів з предметом «Етика»: у 1 класі — не називаючи термінів, спираючись на власний досвід дітей; у 2—3 класах — знайомлячи з термінами; у 4 класі — розкриваючи поняття етики як науки. У 3 і 4 класах розділ розширений темами «Національні традиції етикету» та «Народні традиції етикету», метою яких є розширення та уза­гальнення досвіду дітей про національний етикет, етикет різних народів, виховання поваги до традицій, обрядів, звичаїв різних народів, розвиток уміння жити в мирі і злагоді з людьми різних національностей.
I   розділ «Не одяг красить людину, а добрі діла» має на меті визна­чити, що керує людиною в її вчинках та поведінці. Так, у 1 класі акцент робиться на розрізненні понять «добре» і «погано», «добрі та погані вчинки». У 2 класі визначається та окреслюється суть категорій «добро і зло», «ласка», «жорстокість», «байдужість». У 3 класі тема «Людина починається з добра» знайомить із «золотим» правилом моралі, духовни­ми коренями добра. Тема «Який вчинок має назву подвигу» передбачає не тільки аналіз життєвих ситуацій, а й визначення моральних якостей людей, які здійснили подвиг, розуміння того, що в житті кожної людини є місце подвигу. У 4 класі розкриваються поняття «добро і доброчинність», «моральність та аморальність», «саморегуляція».
II   розділ «Дослухайся до голосу серця» має на меті визначити, які правила визначають гармонію людини із собою та іншими людьми, і навчати користуватися цими правилами. У 1 класі ці правила узагаль­нюються на основі життєвого досвіду дітей. У 2—4 класах ці знання пог­либлюються. На їх основі формуються вміння і навички співіснування в колективі та в сім’ї.
III  розділ «У людини все має бути прекрасним» у 1 класі передбачає не тільки знайомство з основними правилами культурної поведінки, мовного етикету, санітарно-гігієнічних вимог, а й проведення практичних занять. У 2, 3 і 4 класі ці знання поглиблюються, а на їх основі формуються вміння і навички поведінки. У 3 і 4 класах проводиться вивчення тем «Етикет особливих випадків», «Доречність одягу», що дає змогу вчити культурі поведінки та зовнішнього вигляду в різних ситуаціях.
Тема «Секрети ввічливої людини» є підсумковою. Вона передбачає повторення, узагальнення знань і тестування у 3 і 4 класах або проведен­ня уроку у вигляді свята, де б закріплювалися та узагальнювалися набуті знання та навички. Останній урок пропонується проводити у вигляді обговорення різних ситуацій, які можуть виникнути під час літніх кані­кул. Проведення цього уроку сприятиме виробленню навичок поведінки у життєвих ситуаціях.
Програма передбачає засвоєння учнями на початковому рівні змісту основних етичних понять та моральних категорій, що відображають си­стему загальнолюдських та національних цінностей. У процесі опрацю­вання матеріалу курсу вчитель повинен створити умови для розуміння та усвідомлення учнями таких основних етичних понять, як, наприклад, «добро і зло», «доброчинство», «сором і совість», «товаришування і друж­ба» тощо. Засвоюючи зміст «Золотого правила» моралі, учні на перше місце ставлять повагу до гідності й прав людини як необхідну умову життя в суспільстві.
Оскільки курс «Етика» має на меті формування в учнів практичних умінь та навичок (моральної культури), то вчителеві необхідно вбачати свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі і справедливості; навчитися діяти і поводитися, орієнтуючись на моральні правила та цінності.
Особливості вивчення курсу в початковій школі
У цьому віці дитина починає формувати уявлення про основні мораль- но-етичні цінності. Її провідною діяльністю стає навчання, зростає здат­ність до логічного мислення і самодисципліни, а також — до спілкування з ровесниками та дорослими згідно зі встановленими правилами.
Етика як шкільний предмет передбачає певні особливості організа­ції навчально-виховного процесу в початкових класах. Зважаючи на те, що молодші школярі емоційно вразливі, у них здебільшого переважає конкретно-образне мислення та нестійка увага. Провідними формами роботи з дітьми на заняттях повинні бути тематичне малювання. Ро­льові та імітаційні ігри, обговорення казок, оповідань, фільмів, бесіда, практикум, тестування, розв’язування ситуацій, розвивальні вправи. На уроках етики доцільно використовувати інтерактивні технології навчання, метод проектів.
Для вивчення курсу «Етика» в початкових класах пропонується 17 го­дин (0,5 год на тиждень). Лише в 1 класі, особливо в першому півріччі, тривалість заняття має бути не більшою, ніж 20—25 хв.

Немає коментарів:

Дописати коментар