понеділок, 25 березня 2013 р.

РЕЖИМ ДНЯ


РЕЖИМ ДНЯ

Режим дня — це встановлення оптимальних норм тривалості різ­них видів діяльності й відпочинку, а також засіб вироблення в дити­ни звички розпоряджатися собою та своїм часом, уміння обирати для себе найприйнятніший ритм життя та праці, потреби заповнювати свій час корисною діяльністю.
Режим дня школяра повинен будуватися відповідно до періодів підвищення й спаду працездатності, що залежить від інтенсивності фізіологічних процесів.
Раціонально організований режим дня передбачає:
   навчання в школі, точно регламентований час і тривалість підго­товки домашніх завдань, а також творчої діяльності дитини (у пе­ріод підвищення працездатності);
   обов’язковий відпочинок на свіжому повітрі;
   достатній за тривалістю сон із суворо встановленим часом підйому й відходу до сну;
   регулярне та повноцінне харчування;
   відповідна до віку рухова активність.
Правильно організований режим дня сприяє встановленню фізіо­логічної рівноваги організму із середовищем, у якому здійснюються виховання й навчання, тому що він заснований на всебічному вра­хуванні особливостей зростання, розвитку та умов життя дитини. Оскільки всі процеси в організмі відбуваються ритмічно, регуляр­ність окремих елементів режиму дня та їх чергування сприяють нор­мальному функціонуванню й чіткій взаємодії всіх органів і систем.
Режим дня — основа нормальної життєдіяльності дитини, що за­безпечує високу працездатність протягом навчального дня, тижня, року, охороняє нервову систему від перевтоми, підвищує загальну опірність організму, створює сприятливі умови для фізичного й пси­хічного розвитку.
Для молодших школярів дотримання режиму дня має особливе значення. З одного боку, їх нервова система ще незріла й межа ви­снаження нервових клітин є досить низькою, з іншого — нові умови життя, необхідність адаптації до нелегких для організму дитини фізичних і психічних навантажень, що пов’язані із систематичним навчанням, ламання старих стереотипів поведінки та діяльності й утворення нових висувають підвищені вимоги до всіх фізіологіч­них систем. Упорядкованість чергування праці й відпочинку сприяє оптимізації функцій організму, кращій адаптації до умов школи з мі­німальними фізіологічними витратами.
Усі елементи режиму дня необхідно здійснювати у суворій послі­довності й у той саме час. Коли попередній етап денного ритму є умов­ним сигналом для здійснення наступного, то це сприяє закріпленню системи стійких умовних рефлексів.

Немає коментарів:

Дописати коментар